Valtion ajoneuvopalvelu - käyttöehdot

1 Yleistä

Nämä käyttöehdot sisältävät Hansel Oy:n (Hansel) tilaaman ja NetWheels Oy:n (NetWheels) ylläpitämän Valtion ajoneuvopalvelu -extranetin (palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt palveluun. Rekisteröityessään palveluun käyttäjäksi, käyttäjä hyväksyy näissä käyttöehdoissa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Palvelun sisältö

Palvelu on tarkoitettu julkisista hankinnoista annetun lain määrittelemien valtionhallinnon hankintayksiköiden kuten ministeriöiden, niiden alaisten valtion virastojen ja laitosten, valtion liikelaitosten sekä valtion rahastojen ja muiden valtion hankintayksiköiden käyttöön (asiakkaat).

Asiakkaat voivat hankkia valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n valtiolle kilpailuttamia ajoneuvotuotteita ja palveluita valtion hinnoin ja sopimusehdoin palvelun kautta rekisteröitymällä käyttäjiksi.

Valtion ajoneuvopalvelun kautta voi hyödyntää ja hankintoja tehdä seuraavien puitejärjestelyjen osalta: Autot, työkoneet, moottorikelkat, mönkijät, renkaat, autonvuokraus, tilausajopalvelut. Toimintaohjeet kunkin puitejärjestelyn hyödyntämiseen löytyvät palvelusta.

Palvelulla tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja palveluita, ellei toisin mainita.

3 Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii Windows Internet Explorer 5, Firefox 1 tai Netscape 6 -internet-selaimilla tai kyseisten selainten uudemmilla versioilla. Selaimen JavaScript- ja Cookie-tuen on oltava päällä. Hankintavastaavan hallintatyökalu vaatii toimiakseen Windows Internet Explorer 5 –internet-selaimen tai sen uudemman version. Selaimen JavaScript-, Cookie- ja Applet- (min. Sun-Java 1.4+) -tuet on oltava päällä. Palvelun käyttöön tarvitaan myös Adobe Acrobat Reader –sovellus, jonka voi ladata palvelun etusivulta olevasta linkistä, mikäli asiakasorganisaation omat ohjeet / tietoliikenneasetukset eivät ole sitä estäneet. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

4 Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan internetin kautta Hansel Oy:n sivuilta www.hansel.fi/ajoneuvopalvelu olevalla tilauslomakkeella. Tunnukset myönnetään organisaatioittain käyttäjäkohtaisesti. Hansel ei vastaa siitä, onko käyttäjätunnukset pyytänyt henkilö oikeutettu esim. ajoneuvojen tilaamiseen, vaan tilaamisessa tulee noudattaa organisaation sisäisiä hankintaohjeita ja määräyksiä. Hansel luovuttaa käyttäjälle näiden käyttöehtojen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka käyttäjä on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Hansel pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

5 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Käyttäjätunnusta on oikeutettu käyttämään vain se henkilö, jolle tunnus on myönnetty. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi otettava yhteyttä Hanselin Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut -palveluyksikköön (puh. 020 7444 200). Hanselilla on oikeus poistaa tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

Hanselilla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat tai voivat aiheuttaa ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä palvelussa
.

6 Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän ajoneuvohankintoihin ja niiden hallinnointiin. Käyttäjä ei saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Hanselin kirjallista lupaa.

Palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotain toista internet-sivustoa kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokantojen tuottamiseksi on kielletty ilman Hanselin kirjallista lupaa.

Palvelun aineiston kopiointi samoin kuin aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty. Palvelusta saa kuitenkin ottaa osia käytettäväksi muistioissa, lausunnoissa, selvityksissä ja muissa vastaavissa teksteissä, jotka eivät ole varsinaisia julkaisuja tai joiden olennainen sisältö ei koostu palvelun sisältämästä tekijänoikeus- ja muulla lainsäädännöllä suojatusta aineistosta.

Palvelun kautta käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Oikeudet palvelun kautta välitettäville muille verkkosivuille määritellään kyseisten sivujen käyttöehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta sisällyttää palvelua tai sen osaa taikka linkittää palvelua omalle kotisivulleen tai omaan intranettiin ilman Hanselin kirjallista lupaa
.

7 Käyttäjän julkaistavaksi lähettämä aineisto

Hanselilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Hansel ei vastaa käyttäjän lähettämän aineiston sisällöstä.

8 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista kustannuksista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus voi muodostaa riskin tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmänsä tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä, sekä vahingosta ja kuluista, joita Hanselille aiheutuu sen johdosta että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa.

Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän mahdollisesti julkaistavaksi lähettämä aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen immateriaali- tai mitään muitakaan oikeuksia.

Käyttäjä vastaa myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Hanselille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.

Käyttäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla myös muut käyttäjätietonsa, jotka hän palvelua tilatessaan ilmoitti.

Jos Hanselilla on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, Hanselilla on oikeus poistaa tietyiltä tunnisteilta käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen
.

9 Hanselin vastuu

Hansel pyrkii siihen, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osin puutteellinen, Hansel korjaa tarvittaessa puutteet omalla kustannuksellaan.

Hansel ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista vahingoista.

Hansel ei miltään osin takaa palvelun toimintavarmuutta tai palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta. Hansel ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Hansel ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Palvelu voi sisältää linkkejä myös muille verkkosivuille. Hansel ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Hansel pyrkii huolehtimaan mahdollisuuksiensa ja voimassa olevien sopimustensa puitteissa siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Hansel ei vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Hansel ei ole vastuussa mistään käyttäjälle aiheutuvista välittömistä välillisistä vahingoista
.

10 Käyttäjätiedot

Käyttäjän rekisteröityessä antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Hanselin asiakastietokantaan. Asiakastietokantaan voidaan kerätä tietoja myös muista kuin edellä mainituilla tavoin saaduista tiedoista. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa organisaatiokohtaisesti (esim. ajoneuvojen tilaustietoja), joita käyttäjän organisaatio voi erillisestä pyynnöstä hyödyntää. Asiakastietokantaa käytetään Hanselin mainontaan, markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Hanselilla on oikeus luovuttaa asiakastietokantaan tallennettuja tietoja edelleen puitesopimustoimittajille käytettäväksi heidän markkinoinnissaan.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja ottamalla yhteyttä Hanselin Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut palveluyksikköön, puh. 020 7444 200
.

11 Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Hanselin noudattamasta näiden käyttöehtojen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

12 Käyttöehtojen voimassaolo

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Hanselilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoutua näistä käyttöehdoista ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

13 Käyttöehtojen muuttaminen

Hanselilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa tai keskeyttää tilapäisesti palvelu. Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan käyttäjälle etukäteen.

Hanselilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä käyttäjälle palvelun välityksellä tai sähköpostitse tai kirjeitse. Ellei muutosten voimaantuloajankohtaa erikseen ilmoiteta, muutokset tulevat voimaan kun Hansel on ilmoittanut muutoksesta ja  ehdot ovat olleet viikon nähtävillä palvelussa. Käyttäjä voi ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoutua käyttöehdoista päättymään välittömästi tai muutoksen voimaantuloajankohtana. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen
. 

14 Käyttöoikeuksien siirto

Käyttäjällä on oikeus siirtää käyttöoikeudet edelleen, jos siirron saaja hyväksyy kirjallisesti nämä käyttöehdot, siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti Hanselille ja Hansel hyväksyy siirron.

Hanselilla on oikeus siirtää käyttöoikeudet kolmannelle osapuolelle. Käyttöoikeudet siirtyvät samoin liiketoimintasiirron, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin johdosta
.

15 Riitojen ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.


[SULJE]